โปรตีน สารอาหารหลักของร่างกาย!

ilpadellaccio2.com “โปรตีน” สารอาหารหลักของร่างกาย! “โปรตีน” เป็นองค์ประกอบสำคัญของเอนไซม์ช่วยก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ดีในร่างกาย ฮีโมโกลบินที่ทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ประกอบไปด้วยโครงสร้างของโปรตีนเช่นกัน รวมทั้งสามารถพบได้ทั่วร่างกายตั้งแต่กล้ามเนื้อ กระดูก เส้นขน ผม กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อต่างๆ ซึ่งเราสามารถรับโปรตีนได้จากการรับประทานอาหาร อย่างเนื้อสัตว์ และพืช ถึงแม้เราจะรับโปรตีนได้จากสัตว์และพืช แต่โปรตีนเหล่านี้มีความแตกต่างกัน ซึ่งโปรตีนเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เกิดจากกรดอะมิโนหลายชนิดเรียงต่อกัน กรดอะมิโนแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรก คือกลุ่มกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น (non-essential amino acid) เป็นกลุ่มของกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างขึ้นเองได้ และไม่จำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานอาหาร ได้แก่ อะลานีน(alanine) แอสพาราจีน (asparagine) กรดแอสพาติก (aspartic acid) กรดกลูตามิก (glutamic acid) กลุ่มที่สอง คือกลุ่มกรดอะมิโนเฉพาะกาล (conditional amino acid) เป็นกลุ่มของกรดอะมิโนในภาวะปกติร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองได้แบบเดียวกับกลุ่มแรก ยกเว้น ในช่วงที่ร่างกายอยู่ในสภาวะเครียดหรือเจ็บป่วย ได้แก่ อาร์จินีน (arginine) ซีสเตอีน (cysteine) กลูตามีน (glutamine) ไกลซีน (glycine) ออนิธีน […]

adminilpadellaccio2

6 December 2021